Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Kế hoạch tự kiểm đinh, đánh giá

Kế hoạch tự kiểm đinh, đánh giá

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng.

2. Phạm vi tự đánh giá

Các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới Ninh Bình theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008.

3. Hội đồng tự kiểm định

3.1. Thành phần Hội đồng tự kiểm định

Hội đồng tự kiểm định được thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-TCĐNCG ngày 10/6/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới Ninh Bình, gồm 17 thành viên (có danh sách kèm theo)

3.2. Các nhóm công tác chuyên trách (danh sách kèm theo)

3.3. Phân công thực hiện:

STT

nhóm

Tiêu chí/tiêu chuẩn

Nhóm chịu trách nhiệm

Thời gian thu thập thông tin và minh chứng

Ghi chú

1

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

2. Tổ chức quản lý

1, Lưu Đình Hướng – Trưởng nhóm

2, Đinh Trung Kiên – Thư ký

3, Trần Công Quyền

4, Trần Thị Minh Nhiễu

5, Hoàng Minh Tuấn

6, Lê Thị Hạnh

7, Ngô Trí Lương

 

29/6- 06/8/2009

6 tuần

2

3. Hoạt động dạy và học

5. Chương trình, giáo trình

1, Nguyễn Văn Hồi- Trưởng nhóm

2, Đinh Văn Lợi – Thư ký

3, Phạm Huy Minh

4, Vũ Công Khai

5, Nguyễn Văn Thành

6, Lê Huy Khánh

7, Trần Văn Sáng

 

 

29/6- 06/8/2009

6 tuần

3

4. Giáo viên, cán bộ quản lý 1,Nguyễn Văn Nhiu- Trưởng nhóm

2, Dương Văn Cường – Thư ký

3, Lê Quý Huệ

4, Trịnh Văn Đại

5, Nguyễn Lương Bằng

6, Đặng Văn Quế

7, Phạm Ngọc Minh

29/6- 06/8/2009

6 tuần

4

6. Thư viện

7. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học

8. Tài chính

1, Ninh Đức Hùng- Trưởng nhóm

2, Nguyễn Văn Thái – Thư ký

3, Vũ Đình Lự

4, Đỗ Mạnh Cường

5, Phạm Thị Hương

6, Cao Thanh Hưởng

7, Phạm Thị Liên Minh

8, Thái Khắc Lưu

29/6- 06/8/2009

6 tuần

5

9. Dịch vụ cho người học 1, Phạm Văn Khái – Trưởng nhóm

2, Đào Quang Vinh – Thư ký

3, Lê Hùng Cường

4, Hoàng Hải Đăng

5, Nguyễn Thế Sơn

6, Nguyễn Văn Tuế

7, Phạm Thị Phương Liên

29/6- 06/8/2009

6 tuần

 

4. Công cụ đánh giá

Sử dụng Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dạy nghề.

5. Kế hoạch thu thập thông tin ở ngoài trường

Các nhóm chịu trách nhiệm, nhóm  chuyên trách xác định thông tin cần thu thập, lập kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng.

 

6. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài

Các nhóm chịu trách nhiệm, nhóm chuyên trách xác định những vấn đề, lĩnh vực cần thuê chuyên gia báo cáo Hiệu trưởng.

7. Thời gian biểu thực hiện tự đánh giá, theo lịch trình sau:

 

Thời gian

Các hoạt động

Tuần 1

Từ ngày

8-12/6

Ngày 08/6

Họp Lãnh đạo Trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự kiểm định (Biên bản họp);

Ra Quyết định thành lập Hội đồng tự kiểm định;

Ngày 11/6

Họp Hội đồng tự kiểm định để:

– Công bố Quyết định thành lập Hội đồng tự kiểm định;

– Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng;

– Phân công dự thảo tự đánh giá;

– Dự kiến nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm được giao (danh sách)

(Biên bản họp)

Ngày 12/6

Tiến hành dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

Tuần 2

Từ 15-19/6

15/6

Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, viên chức  và sinh viên nhà trường (thông qua các khoa, phòng, chào cờ đầu tuần)

17/6

Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự kiểm định, các cán bộ chủ chốt nhà trường (ông Vinh- phòng Đào tạo; Ông Tiến, Bà Vân Vụ KĐCL)

18/6

Họp Hội đồng tự kiểm định để:

– Thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng;

– Thảo luận về bản dự thảo kế hoạch tự đánh giá;

– Thảo luận về việc dự kiến nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm được giao;

19/6

Hoàn thành bản dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

(Các biên bản họp, hội thảo)

Tuần 3

Họp Hội đồng để công bố:

Từ ngày

– Bản kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt;

22/6-26/6

– Bản phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng;

– Nhóm chuyên trách giúp việc cho Hội đồng.

(Biên bản họp)

Tuần 4-7

– Phân công chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá;

Từ ngày

– Thu thập thông tin và minh chứng;

29/6-26/7

– Mã hóa thông tin và minh chứng thu được;

– Mô tả thông tin và minh chứng thu được;

– Phân tích, lý giải các kết quả đạt được;

– Viết báo các tiêu chuẩn.

Tuần 8

Viết báo cáo tiêu chí:

Từ ngày

– Thu thập thông tin bổ sung;

27/7-02/8

– Dự thảo báo cáo tự đánh giá;

– Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá.

Tuần 9-10

Từ ngày

03/8-07/8

Họp Hội đồng tự đánh giá để thảo luận, dự thảo báo cáo tự đánh giá; Hội đồng TĐG họp với các phòng – khoa về báo cáo dự thảo TĐG, xin ý kiến đóng góp.

04/8

Hội đồng TĐG họp với phòng Đào tạo

05/8

Hội đồng TĐG họp với phòng Tổ chức hành chính; Quản lý học sinh.

06/8

Hội đồng TĐG họp với phòng Quản trị QLXM; Tài chính kế toán.

07/8

Hội đồng TĐG họp với khoa Ô tô thi công

11/8

Hội đồng TĐG họp với khoa Máy thi công

12/8

Hội đồng TĐG họp với khoa Công nghiệp PTNT

13/8

Hội đồng TĐG họp với khoa Khoa học cơ bản; khoa Sư phạm

14/8

Hội đồng TĐG họp với khoa Cơ điện

(Các biên bản họp)

Tuần 11

Từ ngày

– Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua báo cáo tự đánh giá đã

15/8-21/8

sửa chữa;

– Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập tài liệu ý kiến đóng góp của chuyên gia tư vấn.

Tuần 12

Từ ngày

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá

24/8-28/8

Tuần 13

Từ ngày

31/8-04/9

Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

Tuần 14

Từ ngày

07/9-10/9

– Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

– Nộp bản báo cáo tự đánh giá.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký )

NGƯT Th.s Trần Hữu Hoà

 

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]