Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng > Quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua năm học 2011 – 2012

Quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua năm học 2011 – 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v tặng thưởng danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2011-2012

(Kỳ VI K40, Kỳ III  K41, HỌC KỲ I K42)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHÊ CƠ GIỚI NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ/BLĐTBXH ngày 20/12/2006 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội

về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình và Quyết định số 195/BNN – TCCB ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình;

 

– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục – Đào tạo hư­ớng dẫn thực hiện chế độ học bổng đối với học sinh, sinh viên các trường công lập;

– Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Hội đồng thi đua Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình xét kết quả học tập và rèn luyện của các lớp nghề khoá 40, 41, 42 học kỳ I năm học 2011-2012;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng TCHC, Trưởng phòng TCKT và Trưởng các khoa.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Tặng giấy khen và học bổng cho 204 học sinh, sinh viên đạt học bổng trong học kỳ I năm học 2011-2012

2. Tặng giấy khen và 200.000đ cho 154 học sinh, sinh viên đã có thành tích trong học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2011-2012

(Có danh sách kèm theo)

3. Khen thưởng cho các tập thể lớp cùng giáo viên chủ nhiệm đã có thành tích trong công tác, học tập và rèn luyện trong học kỳ I năm học 2011-2012.

Danh sách cụ thể như sau:

a. Tập thể:

– Tập thể lớp CĐN Điện CN1 K40 đạt giải nhất với mức tiền thưởng: 500.000đ

– Tập thể lớp CĐN Kế toán DN 1 K40 và lớp CĐN CN Ôtô2 K41 đồng giài nhì với mức tiền thưởng mỗi lớp: 400.000đ;

– Tập thể lớp TCN9 CN ÔTô K42Đ3 đạt giải ba với mức tiền thưởng 300.000đ.

b. Giáo viên chủ nhiệm:

– Thầy Phan Văn Thanh – Khoa Cơ điện, GVCN lớp đạt giải nhất với mức thưởng: 200.000đ;

– Cô Phạm Thị Thu Hiền – Khoa Kinh tế và du lịch, GVCN lớp đạt giải nhì với mức thưởng: 150.000đ;

Thầy Trần Huy Liệu – Khoa Ôtô thi công, GVCN lớp đạt giải nhì với mức thưởng: 150.000đ;

– Thầy Phạm Thị Thoa – Khoa Khoa học cơ bản, GVCN lớp đạt giải ba với mức thưởng: 100.000đ.

Điều 2.

Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng TCHC, Trưởng phòng TCKT, Trưởng các Khoa, các giáo viên chủ nhiệm và những học sinh, sinh viên có tên trong danh sách được khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

– Như điều 2;

 

– Lưu Đào tạo, TCHC, TCKT.

 

Chi tiết danh sách học sinh, sinh viên đạt học bổng: Download

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]