Đang đọc
Trang chủ > Đào tạo > Kế Hoạch Đào Tạo

Kế hoạch đào tạo 2014-2015

A. Học kỳ I: 5 tháng Thực hiện từ ngày 3/9/2014 đến 6/2/2015. Tổng số 23 tuần Trong đó: - Thực học 21 tuần: Từ ngày 3/9/2014 đến ngày 25/1/2015. - Thi, kiểm tra 2 tuần: Từ ngày 26/1/2015 đến ngày 6/2/2015 (Trong đó có cả thi lại) Họp tổng kết, xét thi đua học

Top
[X]