Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Kê hoạch xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo uu tú

Kê hoạch xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo uu tú

Thực hiện Công văn số 1235/BNN-TCCB ngày 12/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGD&ĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình triển khai đến các đơn vị, kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2012 trong điều kiện cụ thể của Trường như sau:

1. Bước 1: Thời gian từ nay đến ngày 30/3/2012

– Tổ chức cuộc họp Hội nghị cán bộ chủ chốt, thành phần gồm Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Trưởng, phó phòng – khoa để phổ biến triển khai tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư này, trên cơ sở phổ biên tới toàn thể viên chức của đơn vị mình.

– Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho công chức, viên chức tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.

– Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

– Hội đồng tiến hành họp để triển khai thực hiện các nội dung xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

– Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

– Họp toàn thể viên chức trong đơn vị bao gồm viên chức trong biên chế để trao đổi thành tích, công lao của từng ứng viên, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu giới thiệu. Kết quả kiểm phiếu giới thiệu được công bố công khai trong đơn vị.

– Tổ thư ký lập hồ sơ các ứng viên có số phiếu đạt từ 80% số phiếu giới thiệu của cán bộ, viên chức (mẫu 1.2), Biên bản họp giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND, NGƯT (mẫu 1.3), Bản khai thành tích cá nhân (mẫu 2).

2. Bước 2: Thời gian từ 01/4/2012 đến 04/4/2012

– Tổ thư ký chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT của Trường.

– Hội đồng Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Trường họp và bỏ phiếu sơ duyệt.

3. Bước 3: Thời gian từ 5/4/2012 đến 16/4/2012

– Công bố kết quả sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Trường đến toàn thể các đơn vị, niêm yết tại các Bảng tin khu hiệu bộ, đưa lên website Trường để toàn thể viên chức, sinh viên biết và góp ý kiến.

– Tổ chức lấy ý kiến thăm dò trong dư luận đại diện sinh viên, BCH Công đoàn, BCH Đoàn  Trường.

– Tổ Thư ký lấy xác nhận của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào bản kê khai thành tích của cá nhân đạt kết quả sơ duyệt (theo mẫu 2).

4. Bước 4: Thời gian từ  17/4/2012 đến 20/4/2012

– Tổ thư ký tập hợp các ý kiến phản ánh để trình Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Trường.

– Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Trường họp xem xét và bỏ phiếu tán thành.

– Công bố kết quả bỏ phiếu tán thành trong toàn Trường.

– Hoàn tất hồ sơ gửi Bộ./.

Trên đây là Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2012 của nhà trường. Yêu cầu các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, học sinh – sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý biết, thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị trực thuộc;

– Lưu TCHC; Hồ sơ HĐ.

HIỆU TRƯỞNG

NGƯT.Th.s. Trần Hữu Hòa

Chi tiết thông báo Download tại ĐÂY

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]