Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên trung cấp nghề, sơ cấp nghề khoá 40, 41

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên trung cấp nghề, sơ cấp nghề khoá 40, 41

– Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-BLĐTBXH  ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình và Quyết định số 195/QĐ/BNN-TCCB ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.
– Căn cứ quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ/BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

– Căn cứ Quyết định số 1556/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy chế về cấp và quản lý bằng nghề, chứng chỉ nghề.
– Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp và biên bản xét tốt nghiệp của Hội đồng thi tốt nghiệp họp ngày 23 tháng 3 năm 2012 tại Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.

Quyết định

Điều 1:
Nay công nhận tốt nghiệp cho 148 học sinh, sinh viên hệ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề khoá 40, 41
Trong đó:
1. Hệ Sơ cấp nghề: 32 học sinh:
– Nghề Hàn: 01 học sinh;
– Nghề VH máy xúc: 09 học sinh;
– Nghề VH cần trục: 05 học sinh;
– Nghề VH máy nâng hàng: 05 học sinh;
– Nghề VH máy lu: 02 học sinh;
– Nghề KT chế biến món ăn: 10 học sinh.
2. Hệ Trung cấp nghề: 116 học sinh, trong đó:
– Nghề VH máy xúc: 64 học sinh;
– Nghề VH máy ủi, cạp san: 04 học sinh;
– Nghề VH Cần trục: 13 học sinh;
– Nghề Điện CN: 13 học sinh;
– Nghề Công nghệ ô tô: 13 học sinh;
– Nghề Hàn: 05 học sinh;
– Nghề Cấp thoát nước: 01 học sinh ;
– Nghề Cắt gọt kim loại: 03 học sinh.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2:
Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa và những học sinh, sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                       Hiệu trưởng
– Như điều 2;
– Sở LĐTBXH Ninh Bình;
– Lưu Đào tạo, TCHC.

Chi tiết quyết định và danh sách học sinh, sinh viên tốt nghiệp: Tải về

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]