Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin giáo dục > Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình đạt kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) năm 2009

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình đạt kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) năm 2009

Số: 209/QĐ-LĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẠT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ Ở CẤP ĐỘ 3 NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định về quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đạt kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 cho các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề sau đây:

TT

Tên trường

Đơn vị chủ quản

1

Trường Cao đẳng nghề Đường sắt Bộ Giao thông vận tải

2

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

3

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

Trường Cao đẳng nghề số 3 – BQP Bộ Quốc phòng

6

Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

7

Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

8

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Tập đoàn Dệt may Việt Nam

9

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc – TKV Tập đoàn công nghiệp Than và K.sản Việt Nam

10

Trường Trung cấp nghề số 1 – BQP Bộ Quốc phòng

11

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

12

Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III Bộ Giao thông vận tải

13

Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo Ủy ban nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Các trường đạt kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 được hưởng các chính sách và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 78 Luật Dạy nghề.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, thủ trưởng các đơn vị liên quan và Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TCDN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Đàm Hữu Đắc

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]