Đang đọc
Trang chủ > Văn bản quy chế > Điều lệ trường cao đẳng nghề cơ giới ninh bình

Điều lệ trường cao đẳng nghề cơ giới ninh bình

Chương I

QUY  ĐỊNH  CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều lệ này qui định về tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Trường

1. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Trường) là cơ sở dạy nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thành lập theo Quyết định số 1991/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoạt động theo qui định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Trường Cao đẳng nghề Cơ Cơ giới Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Tên Trường

1. Tên bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.

2. Tên trường được ghi trong quyết định thành lập, con dấu, các văn bản, giấy tờ giao dịch của trường và được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh của Trường.

Điều 4. Quản lý nhà nước đối với Trường

  1. Trường chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Bộ chủ quản của Trường, Bộ phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Bộ Lao động – Thương binh và  Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối với Trường theo qui định của pháp luật.

Điều 5: Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.

  1. Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình được xây dựng theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều lệ này có hiệu lực sau khi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt.

  1. Điều lệ này được sửa đổi khi Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình có tờ trình và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt.

 

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG

 

Điều 6. Nhiệm vụ của Trường

1. Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

 

Chi tiết điều lệ TCĐN Cơ giới Download

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]