Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo miễn học phí học đối với học sinh học văn bằng 2 nghề Bảo trì thiết bị cơ khí và nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng

Thông báo miễn học phí học đối với học sinh học văn bằng 2 nghề Bảo trì thiết bị cơ khí và nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng

Kính gửi: Các phòng, khoa

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị các trưởng phòng/khoa ngày 2 tháng 11 năm 2015. Hiệu trưởng nhà trường thông báo các quy định sau:
1. Miễn 100% học phí đối với học sinh đăng ký học văn bằng 2 hệ cao đẳng, trung cấp nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí và nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng.
2. Trường hợp Học sinh đăng ký theo học mà bỏ học không có lý do chính đáng sẽ bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo, bồi thường kinh phí đào tạo đến buộc thôi học.
3. Trưởng các Phòng/khoa đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm thông báo tới các em học sinh nội dung của điều 1 và hướng dẫn các em thủ tục cần thiết.
Yêu cầu các phòng/khoa thực hiện nghiêm túc .
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]