Đang đọc
Trang chủ > Văn bản quy chế > thông tư Hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm

thông tư Hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/2008/TT-BNN

Hà Nội, ngày 23  tháng 6  năm 2008

THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

các bạn muốn xem tiếp xin download tài liệu tại đây

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]