Đang đọc
Trang chủ > Phòng chức năng > Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng > Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

 

BAN LÃNH ĐẠO:

Trưởng Phòng

Th.s TRỊNH VĂN ĐẠI

Phòng làm việc: Tầng 1, Nhà giáo dục thể chất

Email: dai.kd@cogioi.edu.vn

Số điện thoại: (84 030) …….

P.Trưởng Phòng

Phòng làm việc: Tầng 1, Nhà giáo dục thể chất

Số điện thoại: (84 030) …….

1. Chức năng:

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng dạy nghề là phòng chức năng trực thuộc Hiệu trưởng. Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện trong các lĩnh vực công tác sau:

– Công tác kiểm định chất lượng dạy nghề của Nhà trường; thực hiện các nghiệp vụ về kiểm định chất lượng dạy nghề trong Nhà trường theo các yêu cầu của bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề trường cao đẳng nghề của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

– Thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giảng dạy và đào tạo của trường .

2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn về công tác thi, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường.

– Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thư, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác, thi, kiểm tra và kiểm định chất lượng đào tạo.

– Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng dạy nghề là thành viên của Hội đồng thi tốt nghiệp, hội đồng thi, kiểm tra, hội đồng  tuyển sinh của Nhà trường.

– Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi, kiểm tra kết thúc môn học/modul, thi tốt nghiệp theo đúng các quy chế và quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm báo đánh giá được một cách khách quan, công bằng chính xác kết quả học tập của học sinh, sinh viên;

– Quản lý ngân hàng đề thi, kiểm tra, đề thi tốt nghiệp và đáp án của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nghề các cấp trình độ. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi của các kỳ thi, kiểm tra.

– Chủ trì điều hành và phối hợp với  các Khoa trong toàn Trường thực hiện việc biên soạn giáo trình, bài giảng và phát triển chương trình.

– Kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng các hoạt động thi, kiểm tra kết thúc môn học/modul, Thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo nghề 3 cấp trình độ. Thanh tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ, chương trình kế hoạch đào tạo, thanh tra, kiểm tra chức nghiệp giáo viên.

– Tham gia giảng dạy các môn chuyên môn, các môn học cơ bản theo kế hoạch đào tạo của Ban giám Hiệu.

–  Thảo các quyết định, văn bản về công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề trình Lãnh đạo trường phê duyệt.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề, tập hợp, hoàn chỉnh báo cáo tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị, thành viên hội đồng tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Nhà trường nhằm đánh giá được các mặt mạnh, mặt tồn tại từ đó tham mưu cho lãnh đạo trường các giải pháp thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

– Xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên/giảng viên và chất lượng học tập – rèn luyện của học sinh – sinh viên học tập tại Trường và tại các Doanh nghiệp trong từng học kỳ, năm học, khóa học trên cơ sở các qui định của Nhà trường và Nhà nước về đào tạo nghề… Quản lý, cập nhật thông tin về các mặt công tác của Phòng lên Website của Nhà trường, sau khi đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt;

– Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng hợp lý tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác thi , kiểm tra và kiểm định chất lượng của nhà trường .

– Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Thực hiện việc quản lý tổ chức, nhân sự, trang thiết bị và các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

– Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của HSSV.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]