Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo chung > Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch công tác tháng 3 năm 2014

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch công tác tháng 3 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ GIỚI NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ – BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình trên cơ sở nâng cấp Trường Công nhân Cơ giới I;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ – BNN-TCCB ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình;

Căn cứ kết luận Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình ngày 05/3/2014;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính, chi tiết

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]