Đang đọc
Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử - Truyền thống > Trường Công nhân Cơ giới I trong những năm đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa (1996-đến nay)

Trường Công nhân Cơ giới I trong những năm đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa (1996-đến nay)

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000, là cơ sở để Trường xác định mục tiêu; tăng quy mô dạy nghề; mở rộng các hình thức đào tạo phự hợp trong tình hình mới. Đồng thời, đề ra các giải pháp chủ yếu về tăng cường nguồn lực cho đào tạo; về xây dựng đội ngũ giáo viên; về tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; về tăng cường cơ sở vật chất; về đổi mới công tác quản lý đào tạo, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.

Đảng bộ Nhà trường đó tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), đánh giá thực trạng và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển đào tạo thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000. Hội nghị bàn sâu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nhiệm vụ phát triển đào tạo đến năm 2000 đề ra phương hướng, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng; Tăng cường các nguồn lực cho đào tạo. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Tăng cường công tác quản lý trong xây dựng cơ bản, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong trường.

Đảng bộ, Ban Giám hiệu đó phát huy tinh thần chủ động, tích cực để nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh. Tích cực mở rộng hoạt động hướng nghiệp và phát triển dạy nghề cho người lao động, phổ biến những kiến thức cơ bản về nghề cơ giới, dạy Luật giao thông đường bộ cho nhân dân trong khu vực trường đóng quân.

Trường đó chú trọng đào tạo giáo viên cho cỏc nghề mới mở. Đó tiếp nhận, tuyển dụng, nhiều giáo viên mới về làm việc tại trường; về cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên ở các nghề kỹ thuật mới.

Năm 1996, số cán bộ, giáo viên là 76 người

Năm 2000 tăng lên 115 người, giáo viên là 75 người, trong đó: 01 tiến sỹ, 61 đại học , 8 cao đẳng và 5 CNKT bậc cao.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]