Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Kiểm Định Chất Lượng

Kiểm Định Chất Lượng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự kiểm định trường cao đẳng nghề

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình;

Thực hiện Quyết định 08/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự kiểm định Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình  theo hướng dẫn của Lao động – Thương binh và Xã hội. Hội đồng tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Đào tạo, Tài chính kế toán và các thành viên của Hội đồng tự kiểm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGƯT Th.S  Trần Hữu Hoà


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định sô 252/QĐ-TCĐNCG ngày 10/6/2009 của Hiệu trưởng)

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Hữu Hoà Bí thư BCHĐB, Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Văn Nhiu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

3

Nguyễn Văn Hồi P.Bí thư BCHĐB, Trưởng phòng đào tạo Thư ký HĐ

4

Lưu Đình Hướng Chủ tịch CĐ, Phó Hiệu trưởng Uỷ viên HĐ

5

Dương Văn Cường Trưởng phòng TCHC Uỷ viên HĐ

6

Ninh Đức Hùng Trưởng phòng Tài chính – KT Uỷ viên HĐ

7

Vũ Đình Lự Trưởng phòng QT-QLXM Uỷ viên HĐ

8

Phạm Văn Khái Trưởng phòng QLHS Uỷ viên HĐ

9

Phạm Huy Minh Trưởng khoa Ô tô thi công Uỷ viên HĐ

10

Lê Huy Khánh Trưởng khoa Cơ điện Uỷ viên HĐ

11

Nguyễn Văn Thành Trưởng khoa CNPTNT Uỷ viên HĐ

12

Vũ Công Khai Trưởng khoa Máy thi công Uỷ viên HĐ

13

Trần Văn Sáng Trưởng khoa KHCB Uỷ viên HĐ

14

Lê Hùng Cường Bí thư ĐTN, Trưởng khoa SP Uỷ viên HĐ

15

Đinh Văn Lợi Phó Trưởng phòng Đào tạo Uỷ viên HĐ

16

Đào Quang Vinh Tổ trưởng, phòng Đào tạo Uỷ viên HĐ

17

Hoàng Hải Đăng Tổ trưởng, khoa Máy thi công Uỷ viên HĐ

 

.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGƯT Th.S  Trần Hữu Hoà

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]