Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo chung > THÔNG BÁO Về việc thực hiện xây dựng kế hoạch công tác tháng 02/2014

THÔNG BÁO Về việc thực hiện xây dựng kế hoạch công tác tháng 02/2014

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường về việc xây dựng kế hoạch công tác tháng 02/2014. Đề nghị các phòng, khoa thực hiện các nội dung sau đây:

1. Các phòng, khoa khẩn trương thực hiện việc tham gia đóng góp ý kiến quy trình cấp phát vật tư, nhiên liệu gửi về theo đúng thời gian đã thông báo.

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo (các khoa)

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh (phòng Đào tạo)

4. Xây dựng kế hoạch dự giờ của các giáo viên (các khoa)

6. Xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho giáo viên (các khoa)

7. Xây dựng kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập (phòng Đào tạo và các khoa)

8. Rà soát, bổ sung lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa (phòng TCHC chủ trì phối hợp với các phòng, khoa)

9. Xây dựng kế hoạch sắp xếp lại vị trí làm việc của các phòng, khoa (Phòng TCHC, Quản trị và QLXM chủ trì phối hợp các phòng, khoa có liên quan)

10. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 (phòng TCKT chủ trì phối hợp với các phòng, khoa có liên quan)

11. Tổ chức Hội nghị giao ban vào 8 giờ ngày 11/02/2014, thành phần (cán bộ trưởng, phó phòng, khoa), địa điểm tại phòng họp giao ban (phòng TCHC chuẩn bị)

Đề nghị các phòng khoa khẩn trương triển khai thực hiện (theo mẫu gửi kèm) và gửi các kế hoạch về Ban giám hiệu (qua phòng TCHC- đ/c Kiên) để tổng hợp báo cáo, thời gian trước ngày 24/01/2014

(các phòng, khoa gửi bằng văn bản, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: kientccb@caodangcogioi.vn)

 

Xem chi tiết thông báo tại đây

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]