Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng > Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Kính gửi: Các phòng – khoa

Thực hiện kế hoạch ban hành kèm theo quyết định số 181/QĐ-PNN-PC ngày 30/01/2013; Công văn số 431/BNN-PC ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa

đổi hiến pháp năm 1992.

 

Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới Ninh Bình đề nghị các phòng – khoa triển khai tổ chức việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 theo Nghị quyết số 38/2012/QH 13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Cụ thể:

1. Tổ chức việc phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong đơn vị phòng – khoa mình. Nội dung phổ biến:

Bản Dự thảo do ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp chính thức công bố lấy ý kiến nhân dân được đăng tải trên báo nhân dân, trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn.

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cán bộ viên chức thuộc đơn vị phòng – khoa.

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải tập hợp và phản ánh đầy đủ các ý kiến đóng góp của phòng – khoa cá nhân.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đơn vị phòng – khoa và ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần thể hiện các nội dung sau đây:

– Đánh giá chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;

– Ý kiến về từng nội dung trong Dự thảo (theo từng chương), trong đó nêu rõ những nội dung tán thành hoặc không tán thành, lý do tán thành hoặc không tán thành, những nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi, những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

– Về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp.

4. Ý kiến đóng góp bằng văn bản của tập thể phòng – khoa gửi nhà trường    (tổ Chính trị pháp luật hoặc phòng Tổ chức hành chính), đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ ngoclancg@gmail.com trước ngày 28/02/2013 để tổng hợp báo cáo góp ý của nhà Trường.

5. Tổ chính trị pháp luật tổng hợp ý kiến đóng góp của các phòng – khoa, báo cáo Ban giám hiệu tổng hợp báo cáo Bộ, chậm nhất 04/03/2013.

HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                            

– Các phòng khoa;

– Tổ chính trị – pháp luật;                                            NGƯT. Ths. TRẦN HỮU HÒA

– Lưu TCHC.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]